طنز

12 ویدیو

#دیلین_دیلین 
🔸 توضیحات "وی" درباره آیتم "پیشگیری از کرونا"
#وی #دیرین_دیرین #طنز #انیمیشن #کارتون #طنز_انتقادی dirindirin یک ماه پیش 46 بازدید dirindirin

انتخاب‌من کسیه‌که؛
دو تابعیتی نباشه! ✅ 🎞 مجموعه‌انیمیشن #طنز
#انتخاب_من
🎬 دو تابعیتی
.
#انتخابات98
#انتخابات
#انتخاب_من
#نماینده_من
#انتخابات_مجلس
#نماینده_مجلس
#نماینده_مردم
#مجلس
#نماینده
#انیمیشن
#طنز
#فان
#سرگرمی entekhabeeman یک ماه پیش 51 بازدید entekhabeeman

انتخاب‌من کسیه‌که؛
تا یه مسئول خارجی دید جوگیر نشه! ✅ 🎞 مجموعه‌انیمیشن #طنز
#انتخاب_من
🎬 جوگیر شدن
.
#انتخابات98
#انتخابات
#انتخاب_من
#نماینده_من
#انتخابات_مجلس
#نماینده_مجلس
#نماینده_مردم
#مجلس
#نماینده
#انیمیشن
#طنز
#فان
#سرگرمی entekhabeeman یک ماه پیش 7 بازدید entekhabeeman

انتخاب‌من کسیه‌که؛
به واسطه رانت نمایندگی به فکر بستن بارش نباشه! ✅ 🎞 مجموعه‌انیمیشن #طنز
#انتخاب_من
🎬 بستن بار
.
#انتخابات98
#انتخابات
#انتخاب_من
#نماینده_من
#انتخابات_مجلس
#نماینده_مجلس
#نماینده_مردم
#مجلس
#نماینده
#انیمیشن
#طنز
#فان
#سرگرمی entekhabeeman یک ماه پیش 3 بازدید entekhabeeman

انتخاب‌من کسیه‌که؛
هر روز تو لیست غایبین مجلس نباشه! ✅ 🎞 مجموعه‌انیمیشن #طنز
#انتخاب_من
🎬 همیشه غایب
.
#انتخابات98
#انتخابات
#انتخاب_من
#نماینده_من
#انتخابات_مجلس
#نماینده_مجلس
#نماینده_مردم
#مجلس
#نماینده
#انیمیشن
#طنز
#فان
#سرگرمی entekhabeeman یک ماه پیش 2 بازدید entekhabeeman

انتخاب‌من کسیه‌که؛
ملاقات باهاش راحت باشه! ✅ 🎞 مجموعه‌انیمیشن #طنز
#انتخاب_من
🎬 راه ملاقات
.
#انتخابات98
#انتخابات
#انتخاب_من
#نماینده_من
#انتخابات_مجلس
#نماینده_مجلس
#نماینده_مردم
#مجلس
#نماینده
#انیمیشن
#طنز
#فان
#سرگرمی entekhabeeman یک ماه پیش 1 بازدید entekhabeeman

انتخاب‌من کسیه‌که؛
صحن مجلس رو با میدون جنگ اشتباه نگیره! ✅ 🎞 مجموعه‌انیمیشن #طنز
#انتخاب_من
🎬 میدان جنگ
.
#انتخابات98
#انتخابات
#انتخاب_من
#نماینده_من
#انتخابات_مجلس
#نماینده_مجلس
#نماینده_مردم
#مجلس
#نماینده
#انیمیشن
#طنز
#فان
#سرگرمی entekhabeeman یک ماه پیش 3 بازدید entekhabeeman

انتخاب‌من کسیه‌که؛
با غذا دادن رای جمع نمیکنه! ✅ 🎞 مجموعه‌انیمیشن #طنز
#انتخاب_من
🎬 غذا دادن
.
#انتخابات98
#انتخابات
#انتخاب_من
#نماینده_من
#انتخابات_مجلس
#نماینده_مجلس
#نماینده_مردم
#مجلس
#نماینده
#انیمیشن
#طنز
#فان
#سرگرمی entekhabeeman یک ماه پیش 21 بازدید entekhabeeman

انتخاب‌من کسیه‌که؛
سابقه مدیریتی موفقی داشته باشه! ✅ 🎞 مجموعه‌انیمیشن #طنز
#انتخاب_من
🎬 سابقه مدیریتی
.
#انتخابات98
#انتخابات
#انتخاب_من
#نماینده_من
#انتخابات_مجلس
#نماینده_مجلس
#نماینده_مردم
#مجلس
#نماینده
#انیمیشن
#طنز
#فان
#سرگرمی entekhabeeman یک ماه پیش 1 بازدید entekhabeeman

انتخاب‌من کسیه‌که؛
تعصب قومی قبیله ای نداشته باشه! ✅ 🎞 مجموعه‌انیمیشن #طنز
#انتخاب_من
🎬 تعصب نژادی
.
#انتخابات98
#انتخابات
#انتخاب_من
#نماینده_من
#انتخابات_مجلس
#نماینده_مجلس
#نماینده_مردم
#مجلس
#نماینده
#انیمیشن
#طنز
#فان
#سرگرمی entekhabeeman یک ماه پیش 2 بازدید entekhabeeman

انتخاب‌من کسیه‌که؛
برای تصویب طرح ها اهل لابی گری نباشه! ✅ 🎞 مجموعه‌انیمیشن #طنز
#انتخاب_من
🎬 لابی گری
.
#انتخابات98
#انتخابات
#انتخاب_من
#نماینده_من
#انتخابات_مجلس
#نماینده_مجلس
#نماینده_مردم
#مجلس
#نماینده
#انیمیشن
#طنز
#فان
#سرگرمی entekhabeeman یک ماه پیش 2 بازدید entekhabeeman

انتخاب‌من کسیه‌که؛
هر وقت شرایط به ضررش بود استعفا نده! ✅ 🎞 مجموعه‌انیمیشن #طنز
#انتخاب_من
🎬 استعفا
.
#انتخابات98
#انتخابات
#انتخاب_من
#نماینده_من
#انتخابات_مجلس
#نماینده_مجلس
#نماینده_مردم
#مجلس
#نماینده
#انیمیشن
#طنز
#فان
#سرگرمی entekhabeeman یک ماه پیش 1 بازدید entekhabeeman
loading