انیمیشن

12 ویدیو

⭕️ #دیرین_دیرین
🔻این قسمت: #وعده_دروغ
🔸 #بی_تفاوت_نباشیم
🔷 instagram.com/dirindirincartoon
🆔 t.me/dirindirin dirindirin ۲ روز پیش 5 بازدید dirindirin

⭕️ #دیرین_دیرین 
🔻این قسمت: #کرونا
🔸بیایید دست در دست هم ندهیم، روبوسی نکنیم و همدیگر رو بغل نکنیم تا کرونا نگیریم.

✅ iacld.com
🔷 instagram.com/dirindirincartoon
🆔 T.me/anjoman_iacld16553 dirindirin ۲ روز پیش 13 بازدید dirindirin

انتخاب‌من کسیه‌که؛
دو تابعیتی نباشه! ✅ 🎞 مجموعه‌انیمیشن #طنز
#انتخاب_من
🎬 دو تابعیتی
.
#انتخابات98
#انتخابات
#انتخاب_من
#نماینده_من
#انتخابات_مجلس
#نماینده_مجلس
#نماینده_مردم
#مجلس
#نماینده
#انیمیشن
#طنز
#فان
#سرگرمی entekhabeeman ۳ روز پیش 49 بازدید entekhabeeman

انتخاب‌من کسیه‌که؛
تا یه مسئول خارجی دید جوگیر نشه! ✅ 🎞 مجموعه‌انیمیشن #طنز
#انتخاب_من
🎬 جوگیر شدن
.
#انتخابات98
#انتخابات
#انتخاب_من
#نماینده_من
#انتخابات_مجلس
#نماینده_مجلس
#نماینده_مردم
#مجلس
#نماینده
#انیمیشن
#طنز
#فان
#سرگرمی entekhabeeman ۳ روز پیش 4 بازدید entekhabeeman

انتخاب‌من کسیه‌که؛
به واسطه رانت نمایندگی به فکر بستن بارش نباشه! ✅ 🎞 مجموعه‌انیمیشن #طنز
#انتخاب_من
🎬 بستن بار
.
#انتخابات98
#انتخابات
#انتخاب_من
#نماینده_من
#انتخابات_مجلس
#نماینده_مجلس
#نماینده_مردم
#مجلس
#نماینده
#انیمیشن
#طنز
#فان
#سرگرمی entekhabeeman ۳ روز پیش 1 بازدید entekhabeeman

انتخاب‌من کسیه‌که؛
هر روز تو لیست غایبین مجلس نباشه! ✅ 🎞 مجموعه‌انیمیشن #طنز
#انتخاب_من
🎬 همیشه غایب
.
#انتخابات98
#انتخابات
#انتخاب_من
#نماینده_من
#انتخابات_مجلس
#نماینده_مجلس
#نماینده_مردم
#مجلس
#نماینده
#انیمیشن
#طنز
#فان
#سرگرمی entekhabeeman ۳ روز پیش 1 بازدید entekhabeeman

انتخاب‌من کسیه‌که؛
ملاقات باهاش راحت باشه! ✅ 🎞 مجموعه‌انیمیشن #طنز
#انتخاب_من
🎬 راه ملاقات
.
#انتخابات98
#انتخابات
#انتخاب_من
#نماینده_من
#انتخابات_مجلس
#نماینده_مجلس
#نماینده_مردم
#مجلس
#نماینده
#انیمیشن
#طنز
#فان
#سرگرمی entekhabeeman ۳ روز پیش 1 بازدید entekhabeeman

انتخاب‌من کسیه‌که؛
صحن مجلس رو با میدون جنگ اشتباه نگیره! ✅ 🎞 مجموعه‌انیمیشن #طنز
#انتخاب_من
🎬 میدان جنگ
.
#انتخابات98
#انتخابات
#انتخاب_من
#نماینده_من
#انتخابات_مجلس
#نماینده_مجلس
#نماینده_مردم
#مجلس
#نماینده
#انیمیشن
#طنز
#فان
#سرگرمی entekhabeeman ۳ روز پیش 3 بازدید entekhabeeman

انتخاب‌من کسیه‌که؛
با غذا دادن رای جمع نمیکنه! ✅ 🎞 مجموعه‌انیمیشن #طنز
#انتخاب_من
🎬 غذا دادن
.
#انتخابات98
#انتخابات
#انتخاب_من
#نماینده_من
#انتخابات_مجلس
#نماینده_مجلس
#نماینده_مردم
#مجلس
#نماینده
#انیمیشن
#طنز
#فان
#سرگرمی entekhabeeman ۳ روز پیش 20 بازدید entekhabeeman

انتخاب‌من کسیه‌که؛
سابقه مدیریتی موفقی داشته باشه! ✅ 🎞 مجموعه‌انیمیشن #طنز
#انتخاب_من
🎬 سابقه مدیریتی
.
#انتخابات98
#انتخابات
#انتخاب_من
#نماینده_من
#انتخابات_مجلس
#نماینده_مجلس
#نماینده_مردم
#مجلس
#نماینده
#انیمیشن
#طنز
#فان
#سرگرمی entekhabeeman ۳ روز پیش 1 بازدید entekhabeeman

انتخاب‌من کسیه‌که؛
تعصب قومی قبیله ای نداشته باشه! ✅ 🎞 مجموعه‌انیمیشن #طنز
#انتخاب_من
🎬 تعصب نژادی
.
#انتخابات98
#انتخابات
#انتخاب_من
#نماینده_من
#انتخابات_مجلس
#نماینده_مجلس
#نماینده_مردم
#مجلس
#نماینده
#انیمیشن
#طنز
#فان
#سرگرمی entekhabeeman ۳ روز پیش 1 بازدید entekhabeeman

انتخاب‌من کسیه‌که؛
برای تصویب طرح ها اهل لابی گری نباشه! ✅ 🎞 مجموعه‌انیمیشن #طنز
#انتخاب_من
🎬 لابی گری
.
#انتخابات98
#انتخابات
#انتخاب_من
#نماینده_من
#انتخابات_مجلس
#نماینده_مجلس
#نماینده_مردم
#مجلس
#نماینده
#انیمیشن
#طنز
#فان
#سرگرمی entekhabeeman ۳ روز پیش 2 بازدید entekhabeeman
loading