شکستن بغض سوپراستار قبل از انقلاب ناصرملک مطیعی، وقتی از جا ماندن از جبهه می‌گوید.

116

شکستن بغض سوپراستار قبل از انقلاب ناصرملک مطیعی، وقتی از جا ماندن از جبهه می‌گوید.

من یه آدم ساده‌ام، همون مهدی مشکی‌ام

ویدئو های بیشتر