اين سنجاب زخمى بوده، اين مرد هفته ها ازش مراقبت ميكنه تا حالش خوب ميشه.

125

اين سنجاب زخمى بوده، اين مرد هفته ها ازش مراقبت ميكنه تا حالش خوب ميشه.

حالا بعد از مدت ها ميخواد طعم آزادى رو بچشه...

ویدئو های بیشتر