ابهام در جایگیری کوتینیو؛

177

ابهام در جایگیری کوتینیو؛
در کنار مسی، سوارز و دمبله یا جایگزینی برای اینیستا؟
(زیرنویس فارسی)

ویدئو های بیشتر