🎥جریمه مشمولین غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه مشخص شد

100

🎥جریمه مشمولین غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه مشخص شد
#اجتماعی

ویدئو های بیشتر