گربه باهوش در ورزشگاه نقش جهان در حاشیه بازی ذوب آهن و پیکان جان سالم به در برد.

6

گربه باهوش در ورزشگاه نقش جهان در حاشیه بازی ذوب آهن و پیکان جان سالم به در برد.

ویدئو های بیشتر