📺پاسخ مجری تلویزیون به سوال یک مخاطب:

146

📺پاسخ مجری تلویزیون به سوال یک مخاطب:

❓چرا درباره گرانی ها و وضعیت #اقتصادی امروز صحبت نمیکنید؟

ویدئو های بیشتر