160

🅾 پوشیدن کفشهاي نامناسب برای مدت طولانی موجب برهم خوردن ریتم راه رفتن وتعادل وفشار بیشتربر مفاصل مچ پایی وکف پایی شده بخصوص خار پاشنه و درن

ویدئو های بیشتر