وقتی تو زمستون بعد از ناهار میخوابی بیدار میشی می بینی تاریکه نمیدونی امروزه! فرداس! چی شده! اینجا کجاس!

95

وقتی تو زمستون بعد از ناهار میخوابی بیدار میشی می بینی تاریکه نمیدونی امروزه! فرداس! چی شده! اینجا کجاس!


🍂🍁 🍂🍁 🍂🍁 🍂🍁 🍂🍁


☔️🔥

ویدئو های بیشتر